Plot:

The story of a group of promiscious yet level-headed women who fall into troubles in the fighting world.

Also Known As: Kick Ass Girls, Bao 3 qiao jiao wa, Bau 3 kiu giu wa Hong, Kick Ass Girls Hong

Leave a Reply